Liên hệ

07:57:18 24/10/2019

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất In Bao Bì Best
Print Bag

+ Địa chỉ: 4B Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Hồ
Chí Minh

+ SĐT: 0387 500 390

+ Email: bestprintbag@gmail.com

+ Website: https://bestprintbag.com/

+ Fanpage: https://www.facebook.com/Best-Print-Bag-Chuy%C3%AAn-in-bao-b%C3%AC-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-t%E1%BA%A1i-TPHCM-106008991151908

+Twitter: https://twitter.com/bestprintbag

+Instagram: https://www.instagram.com/bestprintbag/

+Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCepq0OqHWWW3keXyQ2aLuNQ

 


Chat Facebook